HOTLINE 089-699-8990

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

Maintenance

เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า เราควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถ ใช้หลักการทาง ซ่อมบำรุง มาเป็นหลัก ปฏิบัติ โดยกำหนดหัวข้อ รอบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล แล้วนำมาจัดแผนซ่อมบำรุง เป็นประวัติในการซ่อมบำรุง

การบำรุงรักษาทั่วไป

 • 1.การซ่อมแซมเมื่อเกิดการเสียหาย (BREAKDOWN MAINTENANCE)
 • 2.การเปลี่ยนอะไหล่ หรือบำรุงรักษาเมื่อถึงเวลา (ROUTINE MAINTENANCE)
 • 3.การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE)
 • 4.การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (PREDICTIVE MAINTENANCE)
 • 5.การบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุปกรณ์ (PROACTIVE MAINTENANCE)

ปัญหาในการบำรุงรักษาของลูกค้า

 • 1.ระบบไฟฟ้าไม่เสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้า
 • 2.ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษา
 • 3.ขาดเครื่องมือ เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด ในการตรวจเช็คต่างๆ
 • 4.ไม่มีแผนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 • 5.ผู้บริหารไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือละเลยในการบำรุงรักษา

เหตุใด บริษัท จึงมีศักยภาพในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 • 1.เราสามารถค้นหาปัญหาของลูกค้าได้
 • 2.เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้
 • 3.เราสามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้
 • 4.เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง และสมบูรณ์
 • 5.เรามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • 6.เรามีเครื่องมือ เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 7.เรามีแผนในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • 8.เรามีข้อมูลนำเสนอกับผู้บริหาร ให้คำนึงถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • 9.เรามีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • 10.เราคือ "ศูนย์กลางการบริการด้านระบบไฟฟ้า"