HOTLINE 089-699-8990

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า เราควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในโรงงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถ ใช้หลักการทาง ซ่อมบำรุง มาเป็นหลัก ปฏิบัติ โดยกำหนดหัวข้อ รอบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล แล้วนำมาจัดแผนซ่อมบำรุง เป็นประวัติในการซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

จุดประสงค์ของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานมีเป้าหมายหลักที่สําคัญดังต่อไปนี้

1. เพื่อระบบและก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทํางานอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้ สามารถใช้งานได้เต็มกําลังความรู้ความเข้าใจรวมทั้งตรงกับสิ่งที่มีความต้องการที่จัดตั้งมากที่สุด

2. เพื่อระบบและก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงมีความสามารถการทํางานสูง การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วยทำให้
ระบบแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขีดความสามารถสูง อายุการใช้งานนาน ระบบและก็อุปกรณ์ไฟฟ้าหากใช้งานไป
ช่วงเวลาหนึ่ง จะเกิดความชํารุด ผุกร่อน หากไม่มีการปรับแก้หรือทําการซ่อมแซมบํารุงแล้วบางทีอาจมีการขัดข้อง
ชํารุดเสียหาย ทํางานบกพร่อง รวมทั้งสมรรถนะสำหรับในการใช้งานลดน้อยลง

3. เพื่อระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงมีความเชื่อถือได้ ระบบรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนอกเหนือจากที่จะต้องมี
ประสิทธิภาพที่ก็ดี ต้องมีความเชื่อใจได้สูง ทํา งานได้สม่ำเสมอ เที่ยงตรง แม่นยํา ปราศจากความคลาดเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง จะต้องมีโปรแกรมการบํารุงรักษาตรวจระบบที่ดีด้วย

4. มีความปลอดภัย เดี๋ยวนี้ความปลอดภัยนับว่าเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นแผนการที่สําคัญของสถานที่ประกอบกิจการ ที่จะรักษาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัยขณะนี้นับว่า อุบัติเหตุเป็นความสูญเสีย ของสถานประกอบการฉะนั้น ระบบรวมทั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานควรจะมีความปลอดภัยพอเพียงต่อ ผู้ใช้งานรวมทั้ง ผู้ปฏิบัติการใกล้เคียง การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วยทรงสภาพความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมได้หรือบางทีอาจสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในสูงมากขึ้นได้

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั่วไป
 • 1.การซ่อมแซมเมื่อเกิดการเสียหาย (BREAKDOWN MAINTENANCE)
 • 2.การเปลี่ยนอะไหล่ หรือบำรุงรักษาเมื่อถึงเวลา (ROUTINE MAINTENANCE)
 • 3.การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE)
 • 4.การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (PREDICTIVE MAINTENANCE)
 • 5.การบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุปกรณ์ (PROACTIVE MAINTENANCE)
ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าคือ?
 • 1.ระบบไฟฟ้าไม่เสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้า
 • 2.ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษา
 • 3.ขาดเครื่องมือ เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด ในการตรวจเช็คต่างๆ
 • 4.ไม่มีแผนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 • 5.ผู้บริหารไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือละเลยในการบำรุงรักษา
เหตุใด? บริษัท Piohmpower จึงมีศักยภาพในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • 1.เราสามารถค้นหาปัญหาของลูกค้าได้
 • 2.เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้
 • 3.เราสามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้
 • 4.เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง และสมบูรณ์
 • 5.เรามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • 6.เรามีเครื่องมือ เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 7.เรามีแผนในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • 8.เรามีข้อมูลนำเสนอกับผู้บริหาร ให้คำนึงถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • 9.เรามีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • 10.เราคือ "ศูนย์กลางการบริการด้านระบบไฟฟ้า"